Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Kto je Rezidentom EÚ?

Od 01.01.2016 je účinný zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Tento zákon bol prijatý v dôsledku narastajúcich problémov spôsobených cezhraničnými daňovými podvodmi a daňovými únikmi. Automatická výmena informácií predstavuje významný nástroj boja proti daňovým únikom nielen v Slovenskej republike ale aj vo všetkých členských štátoch EÚ ako aj ďalších mimo EÚ, ktoré pristúpili, resp. pristúpia k Medzinárodnému Dohovoru.

Indícia, na základe ktorej možno identifikovať účet podliehajúci oznamovaniu, je zistenie, že klient nie je rezident Slovenskej republiky, a teda má/môže mať vzťah/príslušnosť k štátu Európskej únie, resp. zmluvnému štátu Dohovoru a jeho účet podlieha reportingu (ďalej len „ účet podliehajúci oznamovaniu“).

V zmysle pravidiel zákona existuje 7 základných indícií, na základe ktorých je možné identifikovať, či klient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA je rezidentom členského štátu EÚ, resp. zmluvného štátu Dohovoru. Indície sú nasledovné:

a)      štátne občianstvo – klient nie je občanom SR,
b)      miesto narodenia – klient uvedie miesto narodenia v inom štáte ako SR,
c)       adresa trvalého pobytu – klient má adresu trvalého pobytu  v inom štáte ako SR,
d)      korešpondenčná adresa – klient má korešpondenčnú adresu v inom štáte ako SR,
e)      súčasne telefóne číslo – klient má uvedené zahraničné  telefóne číslo,
f)       trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v zahraničí,
g)      plná moc alebo podpisové právo udelené osobou mimo územia SR,
h)      daňová rezidencia  - štát, v ktorom klient platí dane zo svojich celosvetových príjmov.

Daňové identifikačné číslo -  identifikačné číslo vydané v štáte rezidencie klienta podliehajúce oznamovaniu, ktoré slúži na daňové účely alebo je jeho ekvivalentom, ak daňové identifikačne číslo neexistuje . 

Postup pri identifikácií klienta:

1.  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA je povinná s účinnosťou od 01.01.2016 vykonávať vo vzťahu ku klientom (zatiaľ len fyzickým osobám) základnú identifikáciu, ktorej podstata spočíva v zistení, či klient spĺňa niektorú z indícií pre určenie, či BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA vznikajú vo vzťahu k danému klientovi  ďalšie povinnosti.

2. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA je povinná pri uzatváraní zmlúv vykonať identifikáciu klienta a to tak, že :

a)      zabezpečí podpísanie a vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu v Osobnom dotazníku, či sa jedná o klienta rezidenta členského štátu EÚ, resp. zmluvného štátu Dohovoru,
b)      v prípade, ak v zmluve pristupuje aj spolužiadateľ, musí aj spolužiadateľ podpísať potrebné dokumenty a uviesť svoju daňovú rezidenciu,
c)       informuje klienta o povinnosti vyplniť všetky požadované údaje v Návrhu zmluvy,
d)      vynaloží maximálne úsilie za účelom získania  daňového identifikačného čísla klienta. Klient uvedie daňové identifikačné číslo v prípade, ak mu bolo pridelené. V prípade, ak klient nemá vedomosť o pridelení daňového identifikačného čísla, je povinný túto skutočnosť overiť a  v prípade jeho zistenia bezodkladne tento údaj písomne doručiť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA  nemusí zisťovať daňové identifikačné číslo tých klientov, ktorí sú občanmi SR s trvalým pobytom na území SR a zároveň je SR štátom ich daňovej rezistencie. Zároveň je BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA povinná informovať klienta o jeho povinnostiach bezodkladne informovať BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v prípade, ak nastane akákoľvek zmena.

3. Pokiaľ nebude  vyplnené a podpísané tlačivo „Osobný dotazník“  priložené k Návrhu zmluvy, nemôže BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA uzavrieť s klientom/žiadateľom žiadnu zmluvu.

4. V osobnom dotazníku klient vyjadruje súhlas/nesúhlas so spracúvaním jeho osobných údajov a bankového tajomstva na účely plnenia povinností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v súvislosti s výmenou informácií pre účely správy daní, v prípade ak klient je rezidentom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna