Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Kreditná karta

Ako získam Kreditnú kartu?
Ako si môžem chrániť kreditnú kartu pred zneužitím?

Všetky informácie týkajúce sa ochrany kreditnej karty pred zneužitím vám budú doručené spolu s kreditnou kartou. Ak budete mať akékoľvek doplňujúce otázky, kontaktujte náš Klientský servis na telefónnom čísle 0850 111 212.

Aké druhy poplatkov sú spojené s kreditnou kartou?

Kompletný sadzobník poplatkov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie

Slovník pojmov
Aktuálny úverový rámec

Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie revolvingového úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku už uskutočnených čerpaní. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou aj mimoriadnou splátkou zväčšuje.

Maximálny úverový rámec

Je to maximálna čiastka, ktorú môžete čerpať z vašej kreditnej karty. Ak je vyšší, ako aktuálny úverový rámec, tak je to vaša rezerva, ktorú môžete okamžite využiť použitím karty. 

Aktuálna disponibilná čiastka

Suma, ktorú máte aktuálne k dispozícii na vašej kreditnej karte.

Čo je to FATCA?
Čo pre mňa znamená FATCA, ak nie som daňový rezident USA?

Na väčšinu klientov nemá FATCA žiaden vplyv. V prípade že z nejakého dôvodu bude otvorená otázka vášho FATCA statusu, je banka oprávnená požiadať Vás o spoluprácu.

Čo to je FATCA?

USA z dôvodu zabránenia daňovým únikom daňových rezidentov USA a zlepšenia výberu daní pripravili systém, ktorý pozostáva zo získavania informácií o potenciálnych daňovníkoch USA, z vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov a z vykonávania sankčných zrážok z vybraných transakcií na základe pravidiel upravených v zákone USA, tzv. FATCA.  

Na základe FATCA budú finančné inštitúcie z celého sveta povinné spolupracovať s daňovou správou USA (The Internal Revenue Service, ďalej aj „IRS“) pri poskytovaní údajov týkajúcich sa subjektov, ktoré spĺňajú podmienky zadefinované vo FATCA. Ak by finančné inštitúcie neplnili požiadavky vyplývajúce z FATCA, budú ich obchody v USA postihnuté 30 % zrážkovou daňou. Obdobná 30 % daň im bude zrážaná aj z transakcií prichádzajúcich od takých finančných inštitúcií, ktoré spĺňajú stanovené podmienky FATCA a budú spolupracovať s IRS. V tejto súvislosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky (ďalej „BNP PARIBAS“), ako finančná inštitúcia pôsobiaca v Slovenskej republike (ďalej „SR“), ktorá patrí medzi krajiny, ktoré dosiahli dohodu s USA v základných otázkach podpisu medzivládnej zmluvy (Model IGA 1) režimu FATCA, prispôsobila svoje procesy. Z podstaty medzivládnej zmluvy vyplýva, že BNP PARIBAS bude zisťovať a poskytovať údaje a informácie o rezidentoch USA pre daňové účely Finančnej správe SR.

Prečo bola FATCA prijatá?

Americký Kongres odhaduje, že americký rozpočet prichádza daňovými únikmi o 100 miliárd dolárov ročne. Primárnym cieľom FATCA tak je teda identifikovať Američanov, ktorí by mohli daňové úniky uskutočniť prostredníctvom finančných účtov v zahraničí, a oznámiť základné údaje o nich IRS.

Kto musí plniť povinnosti podľa FATCA?

FATCA primárne ukladá povinnosti zahraničným finančným inštitúciám. Úlohou zahraničných finančných inštitúcií je potom identifikovať americké osoby (fyzické a právnické osoby) a reportovať raz ročne vybrané informácie o ich finančných účtoch. Vo vybraných prípadoch aj strhávať 30 % z amerických príjmov.

Odkedy je legislatíva FATCA účinná?

FATCA je účinná od 1. júla 2014.

Aké kroky vykonala spoločnosť BNP PARIBAS na to, aby bola v súlade s režimom FATCA?

Spoločnosť BNP PARIBAS sa registrovala na stránke IRS a bolo jej pridelené registračné číslo, tzv. GIIN. Ďalej vykonala revíziu nových aj existujúcich klientov a identifikovala daňových rezidentov USA na účely FATCA. Následne si splnila svoju oznamovaciu povinnosť a ohlásila zistené informácie o takýchto subjektoch príslušnému orgánu Slovenskej republiky (Finančnému riaditeľstvu SR).

Ako mám vedieť, či sa ma FATCA týka?

FATCA bude mať vplyv na fyzické a právnické osoby, ktoré budú v zmysle princípov FATCA identifikované ako daňoví rezidenti USA. FATCA bude mať tiež dopad na niektoré typy podnikov s americkými vlastníkmi. Daňovým rezidentom USA sa rozumie napr.: 

 • občan USA, vrátane osoby narodenej v USA, pričom môže byť aj daňovým rezidentom v inej krajine (v prípade, že nestratil občianstvo USA),
 • osoba s bydliskom v USA, vrátane osôb vlastniacich USA zelenú kartu,
 • niektoré osoby, ktorých pobyt v USA prekročí určenú hranicu počtu dní v roku,
 • podnikateľské subjekty podliehajúce legislatíve USA.
Podlieham režimu FATCA len ak som občanom USA?

Nie. Režimu FATCA podlieha každý klient, u koho je identifikované niektoré z kritérií, ktoré ho kvalifikuje ako daňového rezidenta USA, a to najmä:  

 • občianstvo USA alebo trvalý pobyt - USA pas, zelená karta
 • USA adresa - Trvalý pobyt alebo korešpondenčná adresa
 • miesto narodenia v USA
 • doručovacia adresa u tretej osoby alebo v banke, ak je jedinou zaznamenanou adresou klienta
 • plná moc alebo udelenie oprávnenia na disponovanie s účtom osobe s USA adresou
 • trvalý príkaz k prevodu finančných prostriedkov na účet vedený v USA
 • USA telefónne číslo
 • pri podnikateľských subjektoch
Aký dopad na mňa bude mať FATCA ak som daňovým rezidentom USA?

Ak ste identifikovaný ako daňový rezident USA, budete vyzvaný k doplneniu ďalších informácií resp. podpísaniu relevantných dokumentov.

Čo sa stane ak odmietnem poskytnúť súčinnosť?

Ak klient odmietne poskytnúť informácie alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, môže finančná inštitúcia vypovedať zmluvný vzťah s klientom, resp. môže IRS alebo Finančnej Správe SR poskytnúť finančnou inštitúciou evidované informácie. V krajnom prípade môže dôjsť k povinnosti vyrubiť zrážkovú daň na platby plynúce z USA.

Ako často budem musieť poskytnúť informácie na účely FATCA?

FATCA je kontinuálny proces. V zásade banka môže informácie potrebovať vtedy, ak v súvislosti s vedením účtu nastanú okolnosti, ktoré kvalifikujú klienta a jeho účet na režim podliehajúci FATCA.

Aké informácie poskytne BNP PARIBAS IRS, resp. Finančnej správe SR?

Druh informácií závisí od klasifikácie klienta. V zásade ide o informácie v rozsahu osobných údajov: meno, adresa, USA daňové identifikačné číslo. Ďalej ide o finančné údaje: číslo účtu, mena účtu, zostatok na účte.

Týka sa FATCA len podnikateľských subjektov z USA?

Nie. FATCA sa týka aj podnikateľských subjektov mimo USA. Ide napr. o prípady, kedy vo vlastníckej štruktúre neamerického podnikateľského subjektu vystupuje daňový rezident USA ovládajúci určitý obchodný podiel.

Ako môžem využívať Kreditnú kartu?
Ako si aktivujem kreditnú kartu?

Vašu kreditnú kartu si aktivujete prvým výberov v bankomate a zadaním PIN kódu, prvým nákupom u predajcu po vložení karty do terminálu a zadaním PIN kódu, prípadne telefonicky na 0850 11 12 12

Akým spôsobom môžem kreditnú kartu použiť?
 • Výber hotovosti v bankomatoch nielen na území SR, ale aj v zahraničí
 • Prevod finančných prostriedkov na vašu adresu
 • Prevod finančných prostriedkov na váš bankový účet
 • Platba v obchodoch prostredníctvom POS terminálu
 • Platba cez internet 
Ako zistím výšku sumy, ktorú mám k dispozícii?

Všetky informácie týkajúce sa vašej kreditnej karty, ako je disponibilná čiastka, dlžná čiastka, výška splátky, ako aj ďalšie informácie môžete zistiť po jednoduchom prihlásení vo vašej klientskej zóne, ktorá Vám je bezplatne k dispozícii 24 hodín denne.

Ako môžem využiť 55 dní bez úrokov?

Bezúročné obdobie sa uplatňuje iba na platby kartou na nákup tovaru a služieb u obchodníka a nevzťahuje sa na výber peňažných prostriedkov a na prevod peňažných prostriedkov na účet. Pre zachovanie výhody bezúročného obdobia je nevyhnutné celú dlžnú sumu platieb kartou uvedenú vo výpise z úverového účtu zaplatiť v lehote splatnosti na účet Banky.

Príklad: Ak zaplatíte nákup kreditnou kartou napr. 1.9. a túto sumu uhradíte najneskôr do 25.10., nebude vám účtovaný žiadny úrok.

Ako mám splácať Kreditnú kartu?
Akým spôsobom môžem kreditnú kartu splácať?

Bankový prevod

Úhradu uskutočníte zadaním jednorazového príkazu na úhradu z Vášho bankového účtu v prospech účtu spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.  Vzhľadom na to, že pripísanie úhrady bankovým prevodom prebieha  približne 3 pracovné dni, odporúčame úhradu zrealizovať s dostatočným predstihom tak, aby bola na našom bankovom účte pripísaná najneskôr 10. dňa v mesiaci. Vyhnete sa tým prípadným zmluvným sankciám.

Poštovým poukazom

Spôsob splácania poštovým poukazom typu "E", ktorý je súčasťou vášho pravidelného výpisu z kreditnej karty. Vzhľadom na to, že pripísanie Vašej úhrady poštovou zloženkou prebieha približne 7 pracovných dní, odporúčame úhradu zrealizovať s dostatočným predstihom tak, aby bola na našom bankovom účte pripísaná najneskôr 10. dňa v mesiaci. Vyhnete sa tým prípadným zmluvným sankciám.

Pri úhrade splátky je potrebné uvádzať správne zúčtovacie údaje.

Zúčtovacie údaje:

Číslo účtu na úhradu: SK0965000000000020185698
Variabilný symbol*: k dispozícii na úvodnom liste alebo telefonicky na 0850111212
Špecifický symbol: vaše rodné číslo – nie je potrebné uvádzať
Konštantný symbol: 0168 pre platbu prevodom

*Ak na príkaze na úhradu nie je miesto pre variabilný symbol, uvádzajte ho v "Referencii platiteľa", napríklad ak platíte zo zahraničného bankového účtu.

Môžem uhradiť vyššiu sumu ako je minimálna mesačná splátka?

Kedykoľvek môžete hradiť vyššiu sumu ako je minimálna mesačná splátka. Zvýšite si tak disponibilnú čiastku, ktorú máte okamžite k dispozícii na vašej kreditnej karte.

Môžem uhradiť dlžnú čiastku na kreditnej karte jednorázovo?

Kedykoľvek je možné splatiť celkovú dlžnú sumu na kreditnej karte jednorazovo bez akýchkoľvek poplatkov za predčasné splatenie.

Výpis z Kreditnej karty
Výpis zasielaný na emailovú adresu klienta

Bližšie informácie nájdete v časti Kreditná karta Trendy > Výpis zasielaný na emailovú adresu klienta

Akou formou zasielate výpisy ku kreditnej karte?

V papierovej forme - poštou

 • zasielame pravidelne mesačne na adresu klienta
 • platí sa poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov
 • ak klient nemá záujem o papierový výpis, môže požiadať o zmenu zaslania výpisu na e-výpis

V elektronickej forme - e-výpis v klientskej zóne

 • výpis si bezplatne stiahnete v klientskej zóne
 • odporúčame využiť emailovú notifikáciu, ktorá bude informovať klienta pravidelne mesačne o e-výpise a aktuálnych zúčtovacích údajoch
Ako si môžem nastaviť notifikáciu o vystavení výpisu?

Po prihlásení do Klientskej zóny v časti Notifikácie si zadáte e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude chodiť notifikačný e-mail spolu so zúčtovacími údajmi.

Ak som stratil výpis ku kreditnej karte, dá sa zaslať kópia výpisu?

O zaslanie kópie papierového výpisu môžete zažiadať telefonicky alebo e-mailom. Výšku poplatku za zaslanie kópie vypisu nájdete v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. Pre rýchlejší a jednoduchší prístup k výpisu vám odporúčame prihlasiť sa do klientskej zóny, kde máte k dispozícii históriu vaších výpisov, ako aj ďalšie informácie o vašej kreditnej karte.

Obnova Kreditnej karty
Aká je platnosť karty?

Platnosť karty je 3 roky od jej vydania, dátum expirácie je uvedený priamo na kreditnej karte.

Stratil som kreditnú kartu, ako môžem získať novú?

Zašlite nám žiadosť o vydanie novej karty jedným z uvedených spôsobov:

V žiadosti, prosím, uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu a rodné číslo.

Keď nebudem používať kreditnú kartu, budem za ňu platiť?

Pokiaľ kreditnú kartu nevyužívate, neplatíte za ňu žiadne poplatky (ročný ani mesačný poplatok). Kedykoľvek tak môžete kreditnú kartu použiť či už na výber hotovosti, na nákup vo vami vybranom obchode alebo na nákup cez internet.

Bezpečnosť a platba na internete
Ako zistím či je obchodník zabezpečený 3D Secure?

Stránka bude začínať https: a bude obsahovať logo Mastercard ID Check.

Aký mám limit pre platby na internete?

Limit na vašej karte Cetelem pre platby na internete je do výšky vášho aktuálneho zostatku. Váš zostatok si pozriete on-line v klientskej zóne na www.cetelem.sk/zona alebo vám ho radi poskytnú zamestnanci klientskeho servisu na tel. čísle 0850 11 12 12 voľba č. 2.

Akým spôsobom môžem potvrdzovať platby na internete?
 1. U obchodníkov mimo Európsku Úniu, alebo v EU ale bez protokolu 3DS môžu nastať prípady, kedy nebudete musieť potvrdzovať váš internetový nákup
 2. U obchodníkov v EU s protokolom 3DS budete svoje platby potvrdzovať zvoleným spôsobom overovania:
  1. SMS kódom, alebo
  2. Biometriou cez mobilnú aplikáciu Cetelem
 3. Platby klientskej zóne potvrdzujete jednorazovým SMS kódom a heslom.
Internetovú platbu nie je možné zrealizovať

V prípade, ak nie je možné overiť a zrealizovať internetový nákup, kontaktujte náš klientsky servis na tel. čísle 0850 11 12 12, voľba č. 2.

Jednorazový SMS kód alebo SMS OTP

Jednorazový SMS kód vám bude zaslaný formou bezplatnej SMS správy, poslanej na mobilné číslo registrované k vašej kreditnej karte Cetelem. SMS kód je pri každej platbe jedinečný a má obmedzený platnosť. Tento SMS kód sa niekedy uvádza aj pod názvom SMS OTP (One Time Password).

Nemám správne číslo / nemám zadané číslo ku karte

V prípade, ak nemáte zadané správne, alebo žiadne telefónnečíslo k vašej karte Cetelem, je potrebné ho doplniť / zmeniť. To je možné vykonať:

 1. Osobne na pobočke
 2. Elektronicky na www.cetelem.sk/zona a zaktualizovať Osobné údaje – zmena mobilného čísla
 3. Telefonicky na 0850 11 12 12, voľba č. 2
Neprišiel mi SMS kód

Skontrolujte, či obchodník podporuje 3D Secure. Ak nie je obchodník 3DS, nie je potrebné potvrdiť platbu SMS kódom. Ak je obchodník 3DS, skontrolujte na potvrdzovacej obrazovke telefónne číslo, na ktoré vám bola SMS zaslaná. Doručovanie SMS môže trvať niekoľko sekúnd.

Ak telefónne číslo na potvrdzovacej obrazovke nie je správne, môžete si požiadať o zmenu telefónneho čísla na cez Klientsku zónu alebo telefonicky cez klientsky servis na tel. čísle 0850 11 12 12, voľba č. 2. alebo osobne na pobočke.

V prípade, ak vám neprišiel SMS kód, a na potvrdzovacej stránke je uvedené správne mobilné číslo, máte na stránke k platbe možnosť požiadať o opätovné poslanie SMS kódu. V prípade, ak vám kód nepríde, obráťte sa na klientsky servis Cetelem pre overenie správnosti mobilného čísla, na tel. čísle 0850 11 12 12, voľba č. 2.

V prípade, ak platíte u 3DS obchodníka a nákup bol potvrdený bez použitia SMS alebo mobilnej aplikácie, môže sa jednať o výnimku u takzvaných nízkorizikových transakcií (s nízkou sumou na úhradu).

Nestihol som potvrdiť platbu, ako pokračovať?

V prípade, ak nestihnete v časovom limite 10 minút uhradiť svoj nákup na internete, budete musieť celý proces nákupu a úhrady zopakovať.

Odmietnutie používania 3DS

Potvrdzovanie platieb cez 3D Secure nie je možné odmietnuť a je povinné pre všetky kreditné karty Cetelem. Táto forma bezpečnosti je určená pre platby na internete a ochraňuje hlavne vás, nášho klienta, pred zneužitím jeho financií a minimalizuje riziko zneužitia karty.

Prišla mi SMS správa s kódom no internetový nákup som nerobil

V prípade, ak vám príde akákoľvek SMS správa ohľadne pohybu na vašej karte, alebo s potvrdzovacím kódom pre akciu, ktorú ste nevykonali, bezodkladne požiadajte telefonicky o zablokovanie karty na telefónnom čísle: +421 259 342 773. (voľba blokácia karty)

Údaje o platbe nie sú správne, ako postupovať?

V prípade, ak údaje na obrazovke k platbe nie sú správne (výška transakcie, mena, názov obchodníka), nepotvrdzujte svoj nákup a obráťte sa na obchodníka u ktorého nakupujete.

Vznikajú nejaké poplatky za SMS alebo potvrdzovanie mobilnou aplikáciou?

Za platby kartou na internete nie sú účtované klientovi žiadne poplatky. SMS s jednorazovým kódom nie je spoplatnená a ani používanie mobilnej aplikácie nie je spoplatnené.

Zadal som nesprávny bezpečnostný kód

Ak zadáte 3-krát za sebou nesprávny SMS kód, služba 3DS bude pre vás dočasne zablokovaná a to do konca daného dňa. Táto blokácia neovplyvňuje a nelimituje ostatné používanie karty (platby u obchodníkov na termináloch, výber z bankomatu alebo používanie klientskej zóny).

Ako nakupovať na internete s 3D Secure?

3DS slúži pre bezpečnejšie nakupovanie na internete. 3D Secure sa používa u obchodníkov, ktorí podporujú 3D Secure, alebo Mastercard ID Check. Overovanie nákupov na internete môže mať podobu: SMS správy s jednorazovým kódom, alebo mobilnou autorizáciou v mobilnej aplikácii Cetelem.

 1. Pri potvrdzovaní nákupu si ako formu platby vyberte platbu kartou (Mastercard)
 2. Po potvrdení nákupného košíka si skontrolujte, či sa vám okno s informáciami o platbe otvorilo na samostatnej podstránke a obsahuje https:
 3. Do platobnej brány zadajte údaje z vašej karty a odošlite:
  1. Číslo karty
  2. Platnosť karty (MM/YY – mesiac a rok, napr. 05/20, alebo MM/YYYY – mesiac a celý rok 05/2020)
  3. CVC kód – bezpečnostný kód zo zadnej strany karty
 4. Platbu potvrďte cez:
  1. Jednorazový SMS kód zaslaný bezplatne na mobilné číslo, alebo
  2. Push notifikáciou a biometriou prostredníctvom mobilnej aplikácie Cetelem
 5. Vyplnením SMS kódu alebo potvrdením platby biometriou bude nákup na stránkach obchodníka automaticky uhradený.

Platby u obchodníkov, ktorí nepodporujú 3D Secure platby, ostávajú bez potvrdzovania iba zadaním údajov z kreditnej karty.

Môžem požiadať o odpoistenie/pripoistenie úveru?

Je možné požiadať o odpoistenie/pripoistenie kreditnej karty do 180 dní od uzavretia zmluvy.

Akým spôsobom môžem požiadať o odpoistenie/pripoistenie úveru?

Na základe Vašej požiadavky podanej osobne, písomne alebo telefonicky Vám pracovníci zašlú potrebné formuláre, ktoré Vám odporúčame vyplniť a obratom odoslať na našu adresu.

Platba u obchodníka, výber z bankomatu, PIN kód
PIN kód

PIN kód zasielame spolu s novou kartou a slúži na potvrdzovanie transakcií na POS terminále obchodníka alebo výberu hotovosti z bankomatu.

Stratil som PIN kód, ako môžem požiadať o nový?

O nový PIN kód je možné požiadať:

Do žiadosti prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu, číslo karty a dôvod obnovy PIN kódu. Výšku poplaktu za znovuvydanie PIN kódu nájdete v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.

Platba v inej mene ako EUR, jej konverzia a referenčný kurz ECB

Aký kurz sa použije na prepočítanie mojej transakcie v inej mene ako euro?

Cetelem pracuje a účtuje iba v EUR, neposkytuje zmenárenské služby a nevyhlasuje vlastný kurzový lístok.

Pre transakcie vykonané v inej mene ako euro sa používa aktuálne platný kurzový lístok spoločnosti mastercard*, ktorý nájdete na adrese: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html  

*Obchodné podmienky, bod 4.2. Platobné operácie budú vykonávané v mene EUR. Pri platobnej operácii z úveru poskytnutého klientovi formou ÚR prostredníctvom karty v mene inej ako EUR je za konverzný kurz považovaný kurz spoločnosti mastercard k tejto mene platný v deň autorizácie platobnej operácie, ak nie je stanovené inak.    

Kedy sa používa referenčný kurz ECB?

Referenčný kurz ECB sa nepoužíva pri komerčnej konverzii mien. Slúži na porovnanie rôznych finančných služieb (výber ATM, platba POS, zmenáreň), pri ktorých dochádza k menovej konverzii, pri zohľadnení kurzového lístka a poplatkov poskytovateľa, poskytovanými rôznymi subjektmi na trhu (banka, zmenáreň, obchodník).  

Platba alebo výber z bankomatu v inej mene ako EUR, s ponukou na zaúčtovanie v EUR

Keď platím v zahraničí, kedy a ako sa prepočíta zahraničná mena do eura?

Konverzia domácej meny do eura môže byť vykonaná v dvoch rôznych chvíľach. Keď nakupujete kreditnou kartou od Cetelem v inej mene ako euro, konverziu do eura vykoná spoločnosť Mastercard podľa svojho aktuálneho kurzového lístka.  Sú však obchodníci, ako napríklad hotely, alebo letecké spoločnosti, ktoré ponúkajú vlastnú službu konverzie alebo zmenárenskú činnosť na základe svojho kurzového lístka. V tom prípade sa jedná sa o službu Dynamic Currency Conversion (DCC) poskytovanú obchodníkom alebo prevádzkovateľom bankomatu.

Je výhodné využiť DCC a platiť v EUR?

Vo všeobecnosti platí, že služba DCC patrí medzi drahšie možnosti. Kurz použitý obchodníkom je zvyčajne vyšší. Niektorí obchodníci uplatňujú aj zmenárenský poplatok. Jedná sa buď o percento zo sumy transakcie alebo fixný poplatok. Niekedy môže ísť aj o kombináciu týchto dvoch spôsobov výpočtu poplatku. 

Kedy je výhodné využiť DCC a platiť v EUR?

Existujú situácie, kedy chcete vedieť aká presná suma vám odíde z účtu. Využitím DCC, získate presnú sumu zahraničnej transakcie, ktorá vám odíde z účtu v Eurách, ešte pred jej uskutočnením.

Ako sa dozviem kurz a poplatky DCC obchodníka?

V súčasnej dobe obchodníci a prevádzkovatelia bankomatov pristupujú k zmene systémov, aby boli od 19. apríla 2021 schopní vám poskytnúť informáciu o požitom kurze a výške poplatkov, ešte pred odsúhlasením menovej konverzie. Je na vás či túto ponuku prijmete, a samozrejme máte právo ju odmietnuť.

Ak teda nezaplatím v eurách, akým kurzom sa prepočíta môj nákup alebo výber peňazí v zahraničí?

Všetky transakcie, ktoré urobíte v inej mene (napríklad: CZK, HUF, PLN), sú do eura prepočítané aktuálnym kurzom spoločnosti Mastercard. Aktuálny kurz spoločnosti Mastercard si môžete pozrieť na: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html

Ak si vyberiem konverziu od Mastercard a nie obchodníkovu (DCC), platím nejaké poplatky za to, že som platil v HUF alebo vyberal v CZK a nie v EUR?

Mastercard momentálne neuplatňuje zmenárenský (výmenný) poplatok za konverziu.

Účtuje si Cetelem na tieto transakcie nejaký zmenárenský (výmenný) poplatok?

Ani naša banka si neúčtuje za tieto transakcie nejaký zmenárenský (výmenný) poplatok. Súčasne, nakoľko Cetelem nevykonáva konverziu nákupu do meny EUR, nemôže si ani účtovať takýto poplatok. *


* Výška poplatku za menovú konverziu pri platobných operáciách vykonaných prostredníctvom Kreditnej karty Cetelem v bankomatoch alebo u obchodníkov v rámci EÚ predstavuje 0,00 % prirážku k poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu eura, ktorý oznámila Európska centrálna banka (ECB). Jedná sa o platobné operácie - výber hotovosti z bankomatu alebo platbu u obchodníka v domácej mene členského štátu EÚ, napríklad v Českých korunách.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna