Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Spýtajte sa nás

Môžem úver aj predčasne splatiť a za aký poplatok?

Splatenie úveru je jednoduché. Je len na vás, či sa rozhodnete úver splatiť čiastočne alebo naraz. Pri dlžnej sume nad 15 000 € je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo „Žiadosť o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru a vyhlásenie o pôvode finančných prostriedkov“. Žiadosť je umiestnená na našej stránke www.cetelem.sk/dokumenty-na-stiahnutie/#dokumenty-pozicka. Podpísané tlačivo je potrebné poslať na email: klientskyservis@cetelem.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžeť obrátiť na ktoréhokoľvek z našich operátorov na callcentre tel. č. 0850 11 12 12, ktorý vám poskytne informácie o presnej výške zostatku vášho úveru a ďalších krokoch.    

Úver možno kedykoľvek predčasne splatiť. Ak je zostatková suma istiny do 10 000 €, predčasné splatenie je bez poplatku. Pri zostatkovej sume istiny nad 10 000 €, podľa zákona o spotrebiteľských úveroch nesmú náklady na predčasné splatenie presiahnuť 1 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Ako môžem splácať Pôžičku Cetelem?

Trvalý príkaz

Pre splácanie Pôžičky Cetelem si nastavte trvalý platobný príkaz z Vášho bankového účtu. Trvalý platobný príkaz si nastavíte priamo vo Vašej banke v prospech účtu spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. 

Vzhľadom na to, že pripísanie platby bankovým prevodom prebieha približne 3 pracovné dni, odporúčame nastavenie dátumu trvalého príkazu vo Vašej banke tak, aby Vaša mesačná splátka bola pripísaná na náš účet najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca. Vyhnete sa tým prípadným zmluvným sankciám.

Pri úhrade splátky je potrebné uviesť správny variabilný symbol.

Zúčtovacie údaje:

Číslo účtu na úhradu: SK0965000000000020185698
Variabilný symbol*: k dispozícii na úvodnom liste alebo telefonicky na 0850111212
Špecifický symbol: vaše rodné číslo – nie je potrebné uvádzať
Konštantný symbol: 0168 pre platbu prevodom

*Ak na príkaze na úhradu nie je miesto pre variabilný symbol, uvádzajte ho v "Referencii platiteľa", napríklad ak platíte zo zahraničného bankového účtu.

Čo je to RPMN?

RPMN (Ročná percentuálna miera nákladov) je zákonom stanovená sadzba, ktorá predstavuje celkovú výšku nákladov spojených s pôžičkou (úroky, poplatky) za obdobie jedného roka. Sadzba je vyjadrená v percentách, ktoré klientovi umožňujú jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek.

Čo ak nebudem môcť splácať pôžičku z dôvodu neočakávaných životných udalostí?

K Pôžičke Cetelem vám ponúkame možnosť  poistenia schopnosti splácať úver,  ktoré vám prináša istotu, že aj v neočakávaných životných situáciách budete môcť splácať úver.

Môžete si zvoliť jeden z troch ponúkaných súborov poistenia: základný, štandardný a rozšírený súbor poistenia, prípadne súbor poistenia Senior. Viac o poistení.  

Pracujem v zahraničí, môžem získať Pôžičku Cetelem?

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky akceptuje  žiadateľov o Pôžičku Cetelem s príjmom zo zahraničia, pokiaľ ide o príjem zo závislej činnosti. V súčasnosti neakceptujeme príjem z podnikania v zahraničí. 

Aké druhy poplatkov sú spojené s Pôžičkou Cetelem?

S Pôžičkou Cetelem sú spojené dva druhy základných poplatkov:

 • poplatok za uzavretie zmluvy: 0% zo sumy úveru
 • poplatok za mimoriadne splátky úveru: 0% zo sumy mimoriadnej splátky

Kompletný sadzobník poplatkov nájdete tu: Aktuálny sadzobník poplatkov

Čo je to FATCA?
Čo pre mňa znamená FATCA, ak nie som daňový rezident USA?

Na väčšinu klientov nemá FATCA žiaden vplyv. V prípade že z nejakého dôvodu bude otvorená otázka vášho FATCA statusu, je banka oprávnená požiadať Vás o spoluprácu.

Čo to je FATCA?

USA z dôvodu zabránenia daňovým únikom daňových rezidentov USA a zlepšenia výberu daní pripravili systém, ktorý pozostáva zo získavania informácií o potenciálnych daňovníkoch USA, z vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov a z vykonávania sankčných zrážok z vybraných transakcií na základe pravidiel upravených v zákone USA, tzv. FATCA.  

Na základe FATCA budú finančné inštitúcie z celého sveta povinné spolupracovať s daňovou správou USA (The Internal Revenue Service, ďalej aj „IRS“) pri poskytovaní údajov týkajúcich sa subjektov, ktoré spĺňajú podmienky zadefinované vo FATCA. Ak by finančné inštitúcie neplnili požiadavky vyplývajúce z FATCA, budú ich obchody v USA postihnuté 30 % zrážkovou daňou. Obdobná 30 % daň im bude zrážaná aj z transakcií prichádzajúcich od takých finančných inštitúcií, ktoré spĺňajú stanovené podmienky FATCA a budú spolupracovať s IRS. V tejto súvislosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky (ďalej „BNP PARIBAS“), ako finančná inštitúcia pôsobiaca v Slovenskej republike (ďalej „SR“), ktorá patrí medzi krajiny, ktoré dosiahli dohodu s USA v základných otázkach podpisu medzivládnej zmluvy (Model IGA 1) režimu FATCA, prispôsobila svoje procesy. Z podstaty medzivládnej zmluvy vyplýva, že BNP PARIBAS bude zisťovať a poskytovať údaje a informácie o rezidentoch USA pre daňové účely Finančnej správe SR.

Prečo bola FATCA prijatá?

Americký Kongres odhaduje, že americký rozpočet prichádza daňovými únikmi o 100 miliárd dolárov ročne. Primárnym cieľom FATCA tak je teda identifikovať Američanov, ktorí by mohli daňové úniky uskutočniť prostredníctvom finančných účtov v zahraničí, a oznámiť základné údaje o nich IRS.

Kto musí plniť povinnosti podľa FATCA?

FATCA primárne ukladá povinnosti zahraničným finančným inštitúciám. Úlohou zahraničných finančných inštitúcií je potom identifikovať americké osoby (fyzické a právnické osoby) a reportovať raz ročne vybrané informácie o ich finančných účtoch. Vo vybraných prípadoch aj strhávať 30 % z amerických príjmov.

Odkedy je legislatíva FATCA účinná?

FATCA je účinná od 1. júla 2014.

Aké kroky vykonala spoločnosť BNP PARIBAS na to, aby bola v súlade s režimom FATCA?

Spoločnosť BNP PARIBAS sa registrovala na stránke IRS a bolo jej pridelené registračné číslo, tzv. GIIN. Ďalej vykonala revíziu nových aj existujúcich klientov a identifikovala daňových rezidentov USA na účely FATCA. Následne si splnila svoju oznamovaciu povinnosť a ohlásila zistené informácie o takýchto subjektoch príslušnému orgánu Slovenskej republiky (Finančnému riaditeľstvu SR).

Ako mám vedieť, či sa ma FATCA týka?

FATCA bude mať vplyv na fyzické a právnické osoby, ktoré budú v zmysle princípov FATCA identifikované ako daňoví rezidenti USA. FATCA bude mať tiež dopad na niektoré typy podnikov s americkými vlastníkmi. Daňovým rezidentom USA sa rozumie napr.: 

 • občan USA, vrátane osoby narodenej v USA, pričom môže byť aj daňovým rezidentom v inej krajine (v prípade, že nestratil občianstvo USA),
 • osoba s bydliskom v USA, vrátane osôb vlastniacich USA zelenú kartu,
 • niektoré osoby, ktorých pobyt v USA prekročí určenú hranicu počtu dní v roku,
 • podnikateľské subjekty podliehajúce legislatíve USA.
Podlieham režimu FATCA len ak som občanom USA?

Nie. Režimu FATCA podlieha každý klient, u koho je identifikované niektoré z kritérií, ktoré ho kvalifikuje ako daňového rezidenta USA, a to najmä:  

 • občianstvo USA alebo trvalý pobyt - USA pas, zelená karta
 • USA adresa - Trvalý pobyt alebo korešpondenčná adresa
 • miesto narodenia v USA
 • doručovacia adresa u tretej osoby alebo v banke, ak je jedinou zaznamenanou adresou klienta
 • plná moc alebo udelenie oprávnenia na disponovanie s účtom osobe s USA adresou
 • trvalý príkaz k prevodu finančných prostriedkov na účet vedený v USA
 • USA telefónne číslo
 • pri podnikateľských subjektoch
Aký dopad na mňa bude mať FATCA ak som daňovým rezidentom USA?

Ak ste identifikovaný ako daňový rezident USA, budete vyzvaný k doplneniu ďalších informácií resp. podpísaniu relevantných dokumentov.

Čo sa stane ak odmietnem poskytnúť súčinnosť?

Ak klient odmietne poskytnúť informácie alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, môže finančná inštitúcia vypovedať zmluvný vzťah s klientom, resp. môže IRS alebo Finančnej Správe SR poskytnúť finančnou inštitúciou evidované informácie. V krajnom prípade môže dôjsť k povinnosti vyrubiť zrážkovú daň na platby plynúce z USA.

Ako často budem musieť poskytnúť informácie na účely FATCA?

FATCA je kontinuálny proces. V zásade banka môže informácie potrebovať vtedy, ak v súvislosti s vedením účtu nastanú okolnosti, ktoré kvalifikujú klienta a jeho účet na režim podliehajúci FATCA.

Aké informácie poskytne BNP PARIBAS IRS, resp. Finančnej správe SR?

Druh informácií závisí od klasifikácie klienta. V zásade ide o informácie v rozsahu osobných údajov: meno, adresa, USA daňové identifikačné číslo. Ďalej ide o finančné údaje: číslo účtu, mena účtu, zostatok na účte.

Týka sa FATCA len podnikateľských subjektov z USA?

Nie. FATCA sa týka aj podnikateľských subjektov mimo USA. Ide napr. o prípady, kedy vo vlastníckej štruktúre neamerického podnikateľského subjektu vystupuje daňový rezident USA ovládajúci určitý obchodný podiel.

Čo je to Politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovaná osoba

(1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

(2) Významnou verejnou funkciou je

a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,

b) poslanec zákonodarného zboru,

c) sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,

d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,

e) veľvyslanec, chargé daffaires,

f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,

g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,

h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,

i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,

j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia

(3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,

b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo

c) rodič osoby uvedenej v odseku 1.

(4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod

a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo

b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.

Kto je Rezidentom EÚ?

Od 01.01.2016 je účinný zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Tento zákon bol prijatý v dôsledku narastajúcich problémov spôsobených cezhraničnými daňovými podvodmi a daňovými únikmi. Automatická výmena informácií predstavuje významný nástroj boja proti daňovým únikom nielen v Slovenskej republike ale aj vo všetkých členských štátoch EÚ ako aj ďalších mimo EÚ, ktoré pristúpili, resp. pristúpia k Medzinárodnému Dohovoru.

Indícia, na základe ktorej možno identifikovať účet podliehajúci oznamovaniu, je zistenie, že klient nie je rezident Slovenskej republiky, a teda má/môže mať vzťah/príslušnosť k štátu Európskej únie, resp. zmluvnému štátu Dohovoru a jeho účet podlieha reportingu (ďalej len „ účet podliehajúci oznamovaniu“).

V zmysle pravidiel zákona existuje 7 základných indícií, na základe ktorých je možné identifikovať, či klient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA je rezidentom členského štátu EÚ, resp. zmluvného štátu Dohovoru. Indície sú nasledovné:

a)      štátne občianstvo – klient nie je občanom SR,
b)      miesto narodenia – klient uvedie miesto narodenia v inom štáte ako SR,
c)       adresa trvalého pobytu – klient má adresu trvalého pobytu  v inom štáte ako SR,
d)      korešpondenčná adresa – klient má korešpondenčnú adresu v inom štáte ako SR,
e)      súčasne telefóne číslo – klient má uvedené zahraničné  telefóne číslo,
f)       trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v zahraničí,
g)      plná moc alebo podpisové právo udelené osobou mimo územia SR,
h)      daňová rezidencia  - štát, v ktorom klient platí dane zo svojich celosvetových príjmov.

Daňové identifikačné číslo -  identifikačné číslo vydané v štáte rezidencie klienta podliehajúce oznamovaniu, ktoré slúži na daňové účely alebo je jeho ekvivalentom, ak daňové identifikačne číslo neexistuje . 

Postup pri identifikácií klienta:

1.  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA je povinná s účinnosťou od 01.01.2016 vykonávať vo vzťahu ku klientom (zatiaľ len fyzickým osobám) základnú identifikáciu, ktorej podstata spočíva v zistení, či klient spĺňa niektorú z indícií pre určenie, či BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA vznikajú vo vzťahu k danému klientovi  ďalšie povinnosti.

2. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA je povinná pri uzatváraní zmlúv vykonať identifikáciu klienta a to tak, že :

a)      zabezpečí podpísanie a vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu v Osobnom dotazníku, či sa jedná o klienta rezidenta členského štátu EÚ, resp. zmluvného štátu Dohovoru,
b)      v prípade, ak v zmluve pristupuje aj spolužiadateľ, musí aj spolužiadateľ podpísať potrebné dokumenty a uviesť svoju daňovú rezidenciu,
c)       informuje klienta o povinnosti vyplniť všetky požadované údaje v Návrhu zmluvy,
d)      vynaloží maximálne úsilie za účelom získania  daňového identifikačného čísla klienta. Klient uvedie daňové identifikačné číslo v prípade, ak mu bolo pridelené. V prípade, ak klient nemá vedomosť o pridelení daňového identifikačného čísla, je povinný túto skutočnosť overiť a  v prípade jeho zistenia bezodkladne tento údaj písomne doručiť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA  nemusí zisťovať daňové identifikačné číslo tých klientov, ktorí sú občanmi SR s trvalým pobytom na území SR a zároveň je SR štátom ich daňovej rezistencie. Zároveň je BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA povinná informovať klienta o jeho povinnostiach bezodkladne informovať BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v prípade, ak nastane akákoľvek zmena.

3. Pokiaľ nebude  vyplnené a podpísané tlačivo „Osobný dotazník“  priložené k Návrhu zmluvy, nemôže BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA uzavrieť s klientom/žiadateľom žiadnu zmluvu.

4. V osobnom dotazníku klient vyjadruje súhlas/nesúhlas so spracúvaním jeho osobných údajov a bankového tajomstva na účely plnenia povinností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA v súvislosti s výmenou informácií pre účely správy daní, v prípade ak klient je rezidentom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru.

Zaujíma ma niečo viac

Spýtajte sa nás - Napíšte nám

Čo je to zamestnanecký program Benefito?

Benefito je benefitný zamestnanecký program pre firmy, ktoré chcú svojim zamestnancom poskytnúť zaujímavý benefit vo forme zvýhodnených bankových produktov. Pre viac informácií nás kontaktuje na e-mailovej adrese benefito@cetelem.sk.

Čo je to osoba s osobitným vzťahom k Banke?

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k banke, sa na účely zákona považujú: a) členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci banky, ďalší zamestnanci banky určení stanovami banky a prokurista banky, b) členovia dozornej rady banky, c) osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb, d) osoby blízke členom štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom banky alebo fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou, e) právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť, f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke, a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu, g) právnické osoby pod kontrolou banky, h) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska, i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v banke, j) člen štatutárneho orgánu inej banky a vedúci pobočky zahraničnej banky, k) správca programu krytých dlhopisov a zástupca správcu programu krytých dlhopisov, l) osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s bankou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovanej účasti na banke.

Čo je to sondáž so zamestnávateľom?

Vyjadrením súhlasu dávate Banke možnosť, aby si na účely posúdenia schopnosti splácať úver overila pravdivosť Vami poskytnutých údajov u Vášho zamestnávateľa (napríklad formu zamestnania a výšku príjmu). Banka za týmto účelom oznámi zamestnávateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na Vašu identifikáciu. Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna