Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie

Poistenie pre prípad krádeže tovaru a home assistance
Aké doklady je potrebné doložiť poisťovni v prípade havarijnej situácie, zablokovania dverí do domácnosti alebo ak sa pokazí domáci spotrebič?

V prípade poistnej udalosti je potrebné doložiť kópiu faktúry vystavenej zmluvným dodávateľom za služby a práce vykonané v súvislosti s odstraňovaním havarijnej situácie, odblokovaním zablokovaných dverí resp. opravou domáceho spotrebiča (na základe objednávky administrátora). V prípade opravy domáceho spotrebiča je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci kúpu a dĺžku záruky (záručný list).Všetky potrebné informácie získate aj u administrátora na telefónne číslo +421 2 2051 6751.

 

Bude poisťovňa plniť aj v prípade vreckovej krádeže tovaru kúpeného na splátky (napr. mobilný telefón)?

Nie, poistená je len krádež vlámaním (vylámanie, poškodenie alebo zničenie  uzatváracích zariadení), alebo lúpežou (pod hrozbou násilia). Vrecková krádež (bez použitia násilia alebo prekonania prekážky) nie je krytá poistením.

 

 

Bude poisťovňa plniť ak poistenému ukradnú tovar v zahraničí?

Áno, avšak územná platnosť poistenia krádeže je obmedzená iba na európske štáty.

Čo je potrebné urobiť v prípade havarijnej situácie, zablokovania dverí do domácnosti alebo ak sa pokazí domáci spotrebič?

Nahlásiť poistnú udalosť administrátorovi na telefónne číslo +421 2 2051 6751. Na tomto telefónnom čísle poskytnú kontakt na zmluvného remeselníka a opravára a poskytnú ďalšie pokyny a to nepretržite 24 hodín denne.

 

Čo je potrebné urobiť v prípade krádeže poisteného tovaru?

Nahlásiť krádež tovaru polícii. Nahlásiť poistnú udalosť poisťovni Cardif na telefónnom čísle 02/5824 0011 (hlasová voľba č. 1). Vyplniť tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“ a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi (doklad o kúpe tovaru napr. účtenka z registračnej pokladne, kópia úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý úver, kópia policajného dokladu o oznámení krádeže tovaru).

 

 

Čo je preplatené poisťovňou v prípade havarijnej situácie v domácnosti? Bude poisťovňa plniť aj v prípade, že havarijná situácia vznikla v dôsledku živelnej pohromy ( úder blesku, zemetrasenie, záplava....)

Poisťovňa preplatí náklady na  príjazd/odjazd odborníka, ktorý zamedzí ďalším únikom napr. plynu, vody v tejto havarijnej situácii, náklady na drobný použitý materiál  (nie náhradné súčiastky) a náklady na 1 hodinu práce odborníka, maximálne 200€ na jednu poistnú udalosť.

Ak je domácnosť dočasne neobývateľná, poisťovňa preplatí aj náklady na prepravu členov domácnosti do miesta náhradného ubytovania (nie však  náklady spojené s ubytovaním), max do 200€, a prípadne aj náklady na zabezpečenie ochrany domácnosti na 48 hodín (max do 200€).

Poisťovňa nerieši za akých okolností táto havarijná situácia nastala, čiže ak havarijná situácia v domácnosti vznikla v dôsledku živelnej pohromy, budú vyššie uvedené náklady preplatené.

 

Čo je preplatené poisťovňou v prípade zablokovania dverí do domácnosti resp. v prípade opravy domácich spotrebičov?

Náklady spojené s príjazdom a odjazdom remeselníka/opravára, ktorý dvere odblokuje resp. opraví domáci spotrebič, náklady na 1 hodinu ním vykonanej práce a náklady na drobný použitý materiál (max do 200€ pri odblokovaní zablokovaných dverí a max do 165€ pri oprave domáceho spotrebiča). 

 

Čo je to Home assistance?

Poistenie nákladov spojených s nasledovnými situáciami:

  • Havarijnou situáciou v domácnosti
  • Opravou domácich spotrebičov /nesmie sa už vzťahovať záruka poskytnutá predajcom a zároveň od kúpy spotrebiča neuplynulo viac ako 5 rokov/
  • Odblokovaním zablokovaných dverí do domácnosti
  • Telefonická služba Cardif poradca, ktorá zahŕňa  telefonické vyhľadávanie remeselníka a telefonickú právnu asistenciu
Čo sa rozumie havarijnou situáciou v domácnosti v rámci Home assistance?

Havária vodovodného a kanalizačného potrubia, havária alebo únik plynu, porucha elektroinštalácie, havária vykurovacích telies a komínových systémov v domácnosti.

Ktorý tovar je krytý pre prípad krádeže?

Poistenie kryje krádež tovaru, ktorý bol zakúpený na splátky a je poistený súborom poistenia Istota alebo Istota plus.

V prípade, že tovar ukradnú dieťaťu , alebo manželke poisteného, bude poisťovňa plniť?

Áno poisťovňa bude plniť, keďže tovar užíva osoba so súhlasom poisteného.

 

 

Poistenie schopnosti splácať úver
Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

V prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte call centrum spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky na tel. čísle 0850 11 12 12 v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00.

Aký je mesačný poplatok za poistenie a ako sa zmení výška mojej splátky, ak si rozšírim poistenie na kreditnej karte?

Mesačný poplatok závisí od výšky mesačnej sadzby poistenia. Mesačné sadzba poistenia je súčasťou vašej mesačnej splátky a preto vaša mesačná splátka ostane nezmenená aj po rozšírení poistenia.

Ako dlho bude poisťovňa za mňa hradiť mesačné úverové splátky v prípade, že prídem o zamestnanie?

Poisťovňa poskytuje poistné plnenie v prípade straty zamestnania maximálne na obdobie 12 mesiacov.

Ako dlho poskytuje poisťovňa poistné plnenie v prípade dlhodobej PN?

Poisťovňa poskytuje poistné plnenie v prípade dlhodobej PN maximálne na obdobie 12 mesiacov.

Čo v prípade že som uznaný ako invalid?

V prípade, že vám bude uznaná plná alebo trvalá invalidita, poisťovňa za vás uhradí celý zostatok úveru.

Kedy zaniká poistenie?

Poistenie zaniká posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom klient dovŕši vek 65 rokov (resp. 70 rokov v prípade Súboru poistenia Senior), odstúpením klienta od poistnej zmluvy a z ďalších dôvodov uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.

Od kedy po nahlásení poistenej udalosti môžem prestať hradiť úverové splátky?

Mesačné splátky je potrebné hradiť do tej doby, pokiaľ nebude známa informácia z poisťovne o tom, že preberá záväzky klienta.

Môže klient, ktorý je zamestnaný na dobu určitú pristúpiť k poisteniu, ktoré kryje aj stratu zamestnania?

Áno. Poisťovňa skúma údaje o pracovnom pomere až v okamihu vzniku poistnej udalosti (t.j. straty zamestnania), kedy klient musí spĺňať podmienky: trvanie pracovného pomeru nepretržite predchádzajúcich 12 mesiacov, poistený nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote, pracovný pomer musí byť uzavretý na dobu neurčitú a ďalšie podmienky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Môže mať starobný alebo invalidný dôchodca poistený úver?

Starobný dôchodca môže pristúpiť iba k balíku poistenia Senior. Invalidný dôchodca nemôže pristúpiť k poisteniu.

Vzťahuje sa poistné krytie straty zamestnania aj pre prípad, že výpoveď dá klient alebo sa na výpovedi dohodne so zamestnávateľom?

Na prípady kedy klient dá výpoveď z vlastnej vôle alebo sa na výpovedi dohodne so zamestnávateľom, sa poistenie nevzťahuje.

Formuláre pre oznámenie poistenej udalosti

Formuláre pre oznámenie poistnej udalosti:

Cestovné poistenie - Európa
Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na prevoz telesných pozostatkov poisteného zo zahraničia?

Poistné plnenie v prípade smrti (v dôsledku úrazu) poisteného predstavuje sumu 15 000€, poistné plnenie nie je vyplácané osobitne na prevoz telesných pozostatkov.

V prípade rodinného cestovného poistenia môžeme cestovať napr. ja a môj rodinný príslušník aj osobitné každý sám, alebo musíme cestovať vždy spolu aby sa poistenie vzťahovalo aj na mojich rodinných príslušníkov?

Podmienkou toho aby sa poistenie vzťahovalo aj na rodinného príslušníka je, že rodinný príslušník sa zúčastňuje cesty spoločne s poisteným.

Kto každý môže byť poistený v rámci rodinného cestovného poistenia?

Klient a jeho rodinný príslušníci, ktorými sú rodičia, deti, súrodenci, manžel, manželka, druh alebo družka poisteného žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti, ak majú trvalý pobyt na území toho istého štátu ako poistený.

Platí cestovné poistenie aj na území SR?

Cestovné poistenie platí na území celej Európy, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného, krajiny ktorej je poistený štátnym občanom alebo krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Čo mám urobiť, ak sa chcem pripoistiť?

Kontaktujte naše call centrum na tel. čísle 0850 11 12 12 v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00 alebo vyplňte krátky formulár a spätne vás budeme kontaktovať.

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Dokedy mi prídu všetky dokumenty k poisteniu?

Všetky podklady k uzatvorenému poisteniu spolu s asistenčnou kartou vám pošle Poisťovna Cardif do 1 mesiaca od uzavretia poistenia. V prípade záujmu vám súčasne s uzatvorením poistenia pošleme sms s číslom asistenčnej spoločnosti.

Na koho sa mám obrátiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste bez zbytočného odkladu asistenčnej spoločnosti.

Poistenie vecí osobnej potreby
Aké poistné riziká kryje poistenie Asistent?

Ide napr. odcudzenie kľúčov, stratu alebo odcudzenie dokladov, odcudzenie peňaženky,  tašky alebo mobilného telefónu atď. Kompletný zoznam poistných krytí nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach a Rámcovej zmluve o poistení kliknutím na Dokumenty k poisteniu.

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Dokedy mi prídu všetky dokumenty k poisteniu?

Všetky podklady k uzatvorenému poisteniu spolu s asistenčnou kartou vám pošle Poisťovňa Cardif do 1 mesiaca od uzavretia poistenia. V prípade záujmu vám súčasne s uzatvorením poistenia pošleme sms s číslom asistenčnej spoločnosti.

Na koho sa mám obrátiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste bez zbytočného odkladu asistenčnej spoločnosti na tel. čísle +421 258 24 00 86.

Doplnkové zdravotné poistenie - Druhá pomoc & Druhá pomoc+
Môžem využiť asistenčné služby 24 hodín denne ? Alebo je tam nejaké časové obmedzenie ?

Asistenčné služby sú dostupné 24 hodín denne.

Musím o asistenčnú službu požiadať do 14 dní od ukončenia hospitalizácie?

Áno, asistenčné služby nadväzujú na skončenie hospitalizácie. Ide o pomoc v domácnosti a pod. Preto je limit 14 dní, po ktorých sa predpokladá, že klient začne byť sebestačný.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste bez zbytočného odkladu.  Pre poistné udalosti poúrazová trvalá invalidita, úrazová hospitalizácia, úrazová rekonvalescencia, akútny chirurgický zákrok je potrebné nahlásiť poistnú udalosť na telefónom čísle: +421 2 5824 0011
Pre požiadavky na poskytnutie zdravotnej asistencie je potrebné nahlásiť na tel. čísle +421 2 2051 6751

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo nultej hodiny dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna