Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Čo je to Politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovaná osoba

(1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

(2) Významnou verejnou funkciou je

a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,

b) poslanec zákonodarného zboru,

c) sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,

d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,

e) veľvyslanec, chargé daffaires,

f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,

g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,

h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,

i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,

j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia

(3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,

b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo

c) rodič osoby uvedenej v odseku 1.

(4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod

a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo

b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna