Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Čo je to Politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou sa podľa zákona rozumie:

(a) Fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii. Významnou verejnou funkciou sa rozumie hlava štátu, predseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé ďaffaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, vysoký cirkevný hodnostár (vysoký predstaviteľ cirkvi), alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách po dobu výkonu tejto funkcie a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie (bez ohľadu na miesto trvalého pobytu).

(b) Manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.; dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písm. a) tohto ods. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.; alebo rodič osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.

(c) Fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písm. a) tohto ods. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písm. a) tohto ods., alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písm. a) tohto ods.