Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie schopnosti splácať úver

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

V prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte call centrum spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky na tel. čísle 0850 11 12 12 v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00.

Aký je mesačný poplatok za poistenie a ako sa zmení výška mojej splátky, ak si rozšírim poistenie na kreditnej karte?

Mesačný poplatok závisí od výšky mesačnej sadzby poistenia. Mesačné sadzba poistenia je súčasťou vašej mesačnej splátky a preto vaša mesačná splátka ostane nezmenená aj po rozšírení poistenia.

Ako dlho bude poisťovňa za mňa hradiť mesačné úverové splátky v prípade, že prídem o zamestnanie?

Poisťovňa poskytuje poistné plnenie v prípade straty zamestnania maximálne na obdobie 12 mesiacov.

Ako dlho poskytuje poisťovňa poistné plnenie v prípade dlhodobej PN?

Poisťovňa poskytuje poistné plnenie v prípade dlhodobej PN maximálne na obdobie 12 mesiacov.

Čo v prípade že som uznaný ako invalid?

V prípade, že vám bude uznaná plná alebo trvalá invalidita, poisťovňa za vás uhradí celý zostatok úveru.

Kedy zaniká poistenie?

Poistenie zaniká posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom klient dovŕši vek 65 rokov (resp. 70 rokov v prípade Súboru poistenia Senior), odstúpením klienta od poistnej zmluvy a z ďalších dôvodov uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.

Od kedy po nahlásení poistenej udalosti môžem prestať hradiť úverové splátky?

Mesačné splátky je potrebné hradiť do tej doby, pokiaľ nebude známa informácia z poisťovne o tom, že preberá záväzky klienta.

Môže klient, ktorý je zamestnaný na dobu určitú pristúpiť k poisteniu, ktoré kryje aj stratu zamestnania?

Áno. Poisťovňa skúma údaje o pracovnom pomere až v okamihu vzniku poistnej udalosti (t.j. straty zamestnania), kedy klient musí spĺňať podmienky: trvanie pracovného pomeru nepretržite predchádzajúcich 12 mesiacov, poistený nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote, pracovný pomer musí byť uzavretý na dobu neurčitú a ďalšie podmienky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Môže mať starobný alebo invalidný dôchodca poistený úver?

Starobný dôchodca môže pristúpiť iba k balíku poistenia Senior. Invalidný dôchodca nemôže pristúpiť k poisteniu.

Vzťahuje sa poistné krytie straty zamestnania aj pre prípad, že výpoveď dá klient alebo sa na výpovedi dohodne so zamestnávateľom?

Na prípady kedy klient dá výpoveď z vlastnej vôle alebo sa na výpovedi dohodne so zamestnávateľom, sa poistenie nevzťahuje.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna