Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Cestovné poistenie - Európa

Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na prevoz telesných pozostatkov poisteného zo zahraničia?

Poistné plnenie v prípade smrti (v dôsledku úrazu) poisteného predstavuje sumu 15 000€, poistné plnenie nie je vyplácané osobitne na prevoz telesných pozostatkov.

V prípade rodinného cestovného poistenia môžeme cestovať napr. ja a môj rodinný príslušník aj osobitné každý sám, alebo musíme cestovať vždy spolu aby sa poistenie vzťahovalo aj na mojich rodinných príslušníkov?

Podmienkou toho aby sa poistenie vzťahovalo aj na rodinného príslušníka je, že rodinný príslušník sa zúčastňuje cesty spoločne s poisteným.

Kto každý môže byť poistený v rámci rodinného cestovného poistenia?

Klient a jeho rodinný príslušníci, ktorými sú rodičia, deti, súrodenci, manžel, manželka, druh alebo družka poisteného žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti, ak majú trvalý pobyt na území toho istého štátu ako poistený.

Platí cestovné poistenie aj na území SR?

Cestovné poistenie platí na území celej Európy, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného, krajiny ktorej je poistený štátnym občanom alebo krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Čo mám urobiť, ak sa chcem pripoistiť?

Kontaktujte naše call centrum na tel. čísle 0850 11 12 12 v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00 alebo vyplňte krátky formulár a spätne vás budeme kontaktovať.

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Dokedy mi prídu všetky dokumenty k poisteniu?

Všetky podklady k uzatvorenému poisteniu spolu s asistenčnou kartou vám pošle Poisťovna Cardif do 1 mesiaca od uzavretia poistenia. V prípade záujmu vám súčasne s uzatvorením poistenia pošleme sms s číslom asistenčnej spoločnosti.

Na koho sa mám obrátiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste bez zbytočného odkladu asistenčnej spoločnosti.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna