Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie pre prípad krádeže tovaru a home assistance

Aké doklady je potrebné doložiť poisťovni v prípade havarijnej situácie, zablokovania dverí do domácnosti alebo ak sa pokazí domáci spotrebič?

V prípade poistnej udalosti je potrebné doložiť kópiu faktúry vystavenej zmluvným dodávateľom za služby a práce vykonané v súvislosti s odstraňovaním havarijnej situácie, odblokovaním zablokovaných dverí resp. opravou domáceho spotrebiča (na základe objednávky administrátora). V prípade opravy domáceho spotrebiča je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci kúpu a dĺžku záruky (záručný list).Všetky potrebné informácie získate aj u administrátora na telefónne číslo +421 2 2051 6751.

 

Bude poisťovňa plniť aj v prípade vreckovej krádeže tovaru kúpeného na splátky (napr. mobilný telefón)?

Nie, poistená je len krádež vlámaním (vylámanie, poškodenie alebo zničenie  uzatváracích zariadení), alebo lúpežou (pod hrozbou násilia). Vrecková krádež (bez použitia násilia alebo prekonania prekážky) nie je krytá poistením.

 

 

Bude poisťovňa plniť ak poistenému ukradnú tovar v zahraničí?

Áno, avšak územná platnosť poistenia krádeže je obmedzená iba na európske štáty.

Čo je potrebné urobiť v prípade havarijnej situácie, zablokovania dverí do domácnosti alebo ak sa pokazí domáci spotrebič?

Nahlásiť poistnú udalosť administrátorovi na telefónne číslo +421 2 2051 6751. Na tomto telefónnom čísle poskytnú kontakt na zmluvného remeselníka a opravára a poskytnú ďalšie pokyny a to nepretržite 24 hodín denne.

 

Čo je potrebné urobiť v prípade krádeže poisteného tovaru?

Nahlásiť krádež tovaru polícii. Nahlásiť poistnú udalosť poisťovni Cardif na telefónnom čísle 02/5824 0011 (hlasová voľba č. 1). Vyplniť tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“ a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi (doklad o kúpe tovaru napr. účtenka z registračnej pokladne, kópia úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý úver, kópia policajného dokladu o oznámení krádeže tovaru).

 

 

Čo je preplatené poisťovňou v prípade havarijnej situácie v domácnosti? Bude poisťovňa plniť aj v prípade, že havarijná situácia vznikla v dôsledku živelnej pohromy ( úder blesku, zemetrasenie, záplava....)

Poisťovňa preplatí náklady na  príjazd/odjazd odborníka, ktorý zamedzí ďalším únikom napr. plynu, vody v tejto havarijnej situácii, náklady na drobný použitý materiál  (nie náhradné súčiastky) a náklady na 1 hodinu práce odborníka, maximálne 200€ na jednu poistnú udalosť.

Ak je domácnosť dočasne neobývateľná, poisťovňa preplatí aj náklady na prepravu členov domácnosti do miesta náhradného ubytovania (nie však  náklady spojené s ubytovaním), max do 200€, a prípadne aj náklady na zabezpečenie ochrany domácnosti na 48 hodín (max do 200€).

Poisťovňa nerieši za akých okolností táto havarijná situácia nastala, čiže ak havarijná situácia v domácnosti vznikla v dôsledku živelnej pohromy, budú vyššie uvedené náklady preplatené.

 

Čo je preplatené poisťovňou v prípade zablokovania dverí do domácnosti resp. v prípade opravy domácich spotrebičov?

Náklady spojené s príjazdom a odjazdom remeselníka/opravára, ktorý dvere odblokuje resp. opraví domáci spotrebič, náklady na 1 hodinu ním vykonanej práce a náklady na drobný použitý materiál (max do 200€ pri odblokovaní zablokovaných dverí a max do 165€ pri oprave domáceho spotrebiča). 

 

Čo je to Home assistance?

Poistenie nákladov spojených s nasledovnými situáciami:

  • Havarijnou situáciou v domácnosti
  • Opravou domácich spotrebičov /nesmie sa už vzťahovať záruka poskytnutá predajcom a zároveň od kúpy spotrebiča neuplynulo viac ako 5 rokov/
  • Odblokovaním zablokovaných dverí do domácnosti
  • Telefonická služba Cardif poradca, ktorá zahŕňa  telefonické vyhľadávanie remeselníka a telefonickú právnu asistenciu
Čo sa rozumie havarijnou situáciou v domácnosti v rámci Home assistance?

Havária vodovodného a kanalizačného potrubia, havária alebo únik plynu, porucha elektroinštalácie, havária vykurovacích telies a komínových systémov v domácnosti.

Ktorý tovar je krytý pre prípad krádeže?

Poistenie kryje krádež tovaru, ktorý bol zakúpený na splátky a je poistený súborom poistenia Istota alebo Istota plus.

V prípade, že tovar ukradnú dieťaťu , alebo manželke poisteného, bude poisťovňa plniť?

Áno poisťovňa bude plniť, keďže tovar užíva osoba so súhlasom poisteného.

 

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna