Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Platobná disciplína Slovákov

V minulom roku poskytla spoločnosť Cetelem Slovensko a.s. úvery v objeme viac ako 120 miliónov EUR úverov, čo je o 7% viac ako v roku 2011. Napriek rastu objemu poskytnutých úverov, a tým aj vyššiemu zadlžovaniu klientov, spoločnosť hodnotí platobnú disciplínu Slovákov pozitívne.

„Až 95% poskytnutých úverov splácajú naši klienti bez problémov“, konštatuje Aleš Kos, člen predstavenstva a riaditeľ správy priameho predaja Cetelem Slovensko a.s. V prípade neplnenia si záväzkov postupuje spoločnosť individuálne, od prípadu k prípadu. Ak klient mešká so splátkou, je kontaktovaný sms-kou. Nasledujú písomné upomienky a telefonické kontaktovanie klienta. „Našou snahou je vždy dohodnúť sa s klientom a nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Ku klientovi pristupujeme v súlade s našou firemnou filozofiou nie len pred uzavretím zmluvy, ale aj situácii, keď potrebuje pomoc. Až v prípade, keď klient nespolupracuje a opätovne nedodržiava dohody, môžu nasledovať zrážky zo mzdy, prípadne po dôkladnom posúdení úverového prípadu kompetentným pracovníkom odstupujeme od zmluvy. Dôležitým faktorom pre rozhodnutie od zmluvy odstúpiť je ochota klienta splácať, dôvod omeškania, história splácania a celkový prístup dlžníka k riešeniu problému. V takom prípade preberá úverový prípad inkasná spoločnosť, ktorá sa opäť snaží s klientom dohodnúť. Riešenie prostredníctvom súdu a exekúcie je krajným riešením“, vysvetľuje Aleš Kos. Klienti, ktorí sa dostanú do dočasnej neschopnosti splácať svoje záväzky, môžu požiadať o zníženie, alebo odklad splátok. V uplynulom roku spoločnosť evidovala viac ako 11 tis. odložených splátok v celkovej sume presahujúcej 1 mil. Eur. Na exekúciu bolo v roku 2012 postúpených len 2,95% zo všetkých prípadov.

V dôsledku krízy a nárastu nezamestnanosti pozorovať v posledných rokoch nový trend, keď klienti pri žiadosti o pôžičku preferujú vyššiu ochranu a siahajú po poistení schopnosti splácať úver, a to najmä pri vyšších úveroch. V roku 2012 až 10 % držiteľov kreditných kariet zmenilo balík poistenia a zvolilo si balík s vyššou ochranou, zahŕňajúci prípad straty zamestnania. V minulom roku klienti spoločnosti Cetelem Slovensko a.s. nahlásili 783 poistných udalosti. Vo viac ako polovici prípadov (61%) bola príčinou neschopnosti splácať úver v pracovná neschopnosť klienta. Strata zamestnania klienta bola príčinou 13% poistných udalostí.

V roku 2012 narástol objem poskytnutých účelových a bezúčelových pôžičiek o 18% oproti predchádzajúcemu roku, keď si klienti požičali spolu viac ako 30 mil. EUR. Držitelia kreditných kariet Cetelem čerpali úver v objeme takmer 51 mil. EUR, čo rovnako predstavuje 18% medziročný nárast. Vyplýva to z údajov spoločnosti Cetelem Slovensko a.s. Naopak pokles oproti predchádzajúcemu roku o 11 % zaznamenal nákup na splátky.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna