Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Finančné sprostredkovanie

Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 811 09, IČO: 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/B (ďalej len „Banka"). Informácie o finančnom sprostredkovaní podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“):

1. Obchodné meno, právna forma a sídlo finančného agenta:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 811 09, IČO: 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990/B.

2. Označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri, v ktorom je Banka zapísaná:

Banka je zapísaná ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v registri finančných agentov a finančných poradcov v podregistri poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 900667PZ-FR a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie. Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Národná banka Slovenska“).

3. Zmluva, na základe ktorej vykonáva Banka finančné sprostredkovanie:

Banka vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava (ďalej len „Poisťovňa Cardif“), ktorá má nevýhradnú povahu. Banka je povinná vykonávať finančné sprostredkovanie podľa ustanovení vyššie uvedenej zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.

4. Účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne, s ktorou má uzavretú zmluvu a účasť poisťovne alebo osoby ovládajúcej poisťovňu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta:

Banka nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Poisťovne Cardif a Poisťovňa Cardif ani BNP PARIBAS CARDIF SA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Banky.

5. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania Bankou ako finančným sprostredkovateľom:

Na postup Banky pri vykonávaní finančného sprostredkovania je klient oprávnený podať písomnú sťažnosť, a to v súlade a podľa podmienok uvedených v reklamačnom poriadku Banky. V prípade sťažnosti sa môže klient obrátiť aj na Poisťovňu Cardif, Národnú banku Slovenska alebo vo Francúzsku ako domovskom štáte Banky ako finančného sprostredkovateľa na l‘Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), rue Jules Lefebvre 1, 75331 Paříž, Francúzsko

6. Osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo cestou mimosúdneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v platnom znení alebo zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení, za splnenia podmienok stanovených v týchto zákonoch.

7. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou:

Výška poplatku a príp. iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je uvedená v základných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere/zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty a rámcovej zmluvy (ďalej spolu len „zmluva o spotrebiteľskom úvere“) alebo v prihláške k poisteniu.

8. Informácia o existencii peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný sprostredkovateľ za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient:

Banka prijíma za sprostredkovanie finančnej služby peňažné plnenie od Poisťovne Cardif. Prijatie tohto peňažného plnenia nesmie brániť povinnosti Banky konať v záujme klienta. Na základe žiadosti klienta, Banka poskytne klientovi informácie o výške tohto peňažného plnenia.

9. Právne následky uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby:

Právnymi následkami súhlasu klienta so zaradením do zoznamu poistených sú vznik práv a povinností klienta, Poisťovne Cardif a Banky vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

10. Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie:  

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska alebo orgánu dohľadu v domovskom štáte finančného sprostredkovateľa.

11. Ďalšie informácie týkajúce sa finančného agenta:

Banka je povinná pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene klientovi, resp. potenciálnemu klientovi oznámiť informácie podľa Zákona. Rámcové zmluvy o poistení, uzavreté medzi Bankou a Poisťovňou Cardif sú dostupné na https://www.cetelem.sk/poistenie.

12. Osobné údaje a bankové informácie:

Osobné údaje je Banka ako finančný sprostredkovateľ oprávnená získať a spracúvať na základe Zákona. Ak klient neposkytne údaje v rozsahu v akom o ne Banka v súlade so Zákonom požiadala, Banka nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v Zákone. Klient má právo pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Práva klienta týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov sú uvedené v dokumente >>.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna