Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Nové povinnosti pre poskytovateľov úverov

Dňa 11. 6. 2010 nadobudol účinnosť Zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý prináša množstvo úprav a zmien, najmä v oblasti rozšírenia povinností poskytovateľov úverov. Ich cieľom je chrániť spotrebiteľa.

Posúdenie schopnosti splácať

Jednou z „noviniek“ je povinnosť posúdiť schopnosť klienta splácať spotrebiteľský úver. Poskytovateľ úveru má pred každým poskytnutím spotrebiteľského úveru, alebo jeho navýšením, s odbornou spôsobilosťou ohodnotiť schopnosť klienta tento úver splácať. Do úvahy má brať najmä skutočnosti ako výška poskytovaného úveru, dobu jeho splatnosti, príjem žiadateľa prípadne spolužiadateľa, účel úveru a všetky ostatné faktory dôležité pri internom hodnotení klienta - poistenie, dosiahnuté vzdelanie, výšku ostatných úverov a finančných záväzkov klienta, úverovú históriu a pod.

Aj keď táto povinnosť nebola doposiaľ daná zákonom, spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s, ako súčasť medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, aj doposiaľ poskytovala úvery v zmysle zodpovedného úverovania. Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie spotrebiteľského úveru využíva princíp scoringových modelov nastavených tak, aby chránili klienta pred nadmerným zadĺžením.

Odstúpenie od zmluvy

Nová právna úprava dáva klientom možnosť odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere do 14 kalendárnych dní od odo dňa jej uzavretia. Podmienkou je doručenie písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi.

Poplatok za predčasné splatenie úveru

Ďalšou novinkou je stanovenie maximálnej hranice poplatku za predčasné splatenie úveru na úrovni 0,5% a 1%. Pre úvery poskytnuté spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO a.s. po 1.1.2009, bol poplatok za predčasné splatenie zrušený úplne. Zníženie maximálnej výšky poplatku za predčasné splatenie úveru nemá vplyv na cenu úverov poskytnutých spoločnosťou Cetelem Slovensko a.s..

Využívanie možnosti predčasného splatenia závisí od typu úverového produktu. V rámci nákupu na splátky dokonca ponúkame klientom možnosť v určitom mesiaci doplatiť úver bezúročne.

Povinné informácie v reklame

Zákon zavádza nové povinnosti týkajúce sa reklamy. Spoločnosti musia uvádzať údaje ako úrokovú sadzbu, podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa, celkovú výšku spotrebiteľského úveru, ročnú percentuálnu mieru nákladov, dobu splatnosti spotrebiteľského úveru a pod. Cieľom rozšírenia povinností je umožniť záujemcom o úver porovnávať rôzne ponuky pri čo najlepšej informovanosti. V praxi však pri niektorých typoch reklamy, budúci dlžník často nezachytí všetky potrebné údaje (napr. v rádiu, v televízii, apod.). Preto dôraz kladieme na prehľadné informovanie klienta v momente, keď mu predkladáme konkrétnu ponuku úveru a v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru.

Andrea Trebuľová
andrea.trebulova@cetelem.sk

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna