Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Charakteristika poistných rizík

Poistenie pre prípad plnej pracovnej neschopnosti

Poistenie je určené klientom, ktorým pracovná neschopnosť, zapríčinená úrazom alebo chorobou, znemožní splácať finančné záväzky voči spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. Ak klientovi vznikne nárok na poistné plnenie, preberá poisťovňa úhradu jeho mesačných splátok. Prvú úverovú splátku uhradí za klienta poisťovňa za mesiac, v ktorom bude klient v pracovnej neschopnosti 60. deň.

Príklad: Plná pracovná neschopnosť klienta nastala 9.3. Dňom 7.5. je klient 60. deň v plnej pracovnej neschopnosti. Splatnosť mesačnej splátky je dojednaná na 15.5. - táto mesačná splátka bude krytá poistením.

Poistenie pre prípad plnej a trvalej invalidity

Poistenie je určené klientom, ktorým plná alebo trvalá invalidita, zapríčinená úrazom alebo chorobou, znemožní splácať finančné záväzky voči spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. Ak klientovi vznikne nárok na poistné plnenie, uhradí poisťovňa jednorazovo zostávajúcu dlžnú sumu zodpovedajúcu výške nesplatenej pohľadávky úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti. Riziko schopnosti splácať splátky, splatné predo dňom vzniku poistnej udalosti, nie je kryté poistením.

Poistenie pre prípad smrti

Poisťovňa po doručení oznámenia o poistnej udalosti (vrátane ďalších požadovaných dokladov) a splnení podmienok pre vznik nároku na poistné plnenie, uhradí sumu zodpovedajúcu výške nesplatnej pohľadávky úveru.

Poistenie pre prípad straty zamestnania

Poistenie je určené klientom v pracovnom pomere, ktorým strata zamestnania znemožní splácať finančné záväzky voči spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky (ku strate zamestnania nemôže dôjsť z vôle alebo vinou poisteného). Ak vznikne klientovi nárok na poistné plnenie, poisťovňa preberá úhradu jeho mesačných splátok. Plnenie sa rovná mesačným úverovým splátkam, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, začínajúc mesačnou úverovou splátkou splatnou v mesiaci, v ktorom bude poistený 60. deň nezamestnaný. Ak dôjde k strate zamestnania do 90-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní od dátumu začatia poistenia, nezamestnanosť nie je považovaná za poistnú udalosť a nevzniká nárok na plnenie.

Príklad: Klient uzavrel poistenie (súčasne s podpisom úverovej zmluvy) dňa 20.12. Nezamestnaný je od 1.4. a dňom 30.5. uplynie 60. deň jeho nezamestnanosti. Splatnosť mesačnej splátky je dojednaná na 15.5. - táto mesačná splátka bude krytá poistením.

Poistenie pre prípad zneužitia kreditnej karty

Poistenie pre prípad zneužitia kreditnej karty v dôsledku straty je určené pre držiteľov kreditnej karty. Nárok na plnenie v prípade poistnej udalosti vznikne, pokiaľ došlo k zneužitiu karty v dobe maximálne 48 hod. pred telefonickým nahlásením straty alebo odcudzenia karty a jej zablokovaním.

Poistenie pre prípad odcudzenia, alebo straty dokladov

Nárok na poistné plnenie vznikne pokiaľ došlo strate, alebo odcudzeniu dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie poistenému vystavené na trvalý, alebo dlhodobý pobyt, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii, alebo technické osvedčenie vozidla poisteného), pokiaľ k ich strate došlo súčasne so stratou karty, ku ktorej bolo poistenie dojednané.

Hospitalizácia

Plnenie v prípade hospitalizácie poisteného je splatné po ukončení hospitalizácie a bude vyplatené vo forme denného poistného plnenia vo výške 20 % z výšky mesačnej splátky za každý deň jeho hospitalizácie, počnúc 4. dňom hospitalizácie. Pokiaľ v priebehu 60 dní od dátumu úrazu bude poistená osoba opätovne hospitalizovaná v dôsledku komplikácií zapríčinených rovnakým úrazom, bude táto hospitalizácia považovaná za jednu a tú istú poistnú udalosť. Pri ďalšej hospitalizácii, ku ktorej dôjde po uplynutí 60 dní od dátumu úrazu z titulu toho istého úrazu, nevzniká nárok na poistné plnenie. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poistenej osoby poistenie nezaniká. U každej poistenej osoby môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu hospitalizácie predstavovať maximálne 30 dávok denného poistného plnenia, pričom výška celkového plnenia nepresiahne sumu úveru dojednaného v úverovej zmluve.

  • Hospitalizácia - poskytnutie nemocničnej lôžkovej starostlivosti poistenému, ktorá je z lekárskeho hľadiska nutná v dôsledku úrazu.
  • Úraz - telesné poškodenie poisteného spôsobené nezávisle na vôli poisteného náhlou vonkajšou príčinou s výnimkou akútneho alebo chronického ochorenia. Za úraz sa nepovažujú choroby ako: mozgová mŕtvica, infarkt myokardu, prasknutie výdutí, epilepsia a podobné záchvaty, krvácanie do mozgu.
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna