Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre dodávateľov / For Suppliers

Podmienky prevádzky elektronickej podateľne účtovných dokladov BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

E-mailová adresa pre elektronické účtovné doklady je faktury@cetelem.sk.

 • E-maily sú prijímané iba s prílohami v needitovateľných formátoch .pdf, .jpg, .tif.
 • Ostatné formáty nebudú akceptované.
 • E-mail nemôže byť digitálne podpísaný ani zašifrovaný.
 • Z predmetu e-mailu systém vyťaží maximálně 150 znakov.
 • Z obsahu e-mailu systém vyťaží maximálně 1000 znakov.
 • Do predmetu e-mailu umiestnite buď číslo objednávky alebo zmluvy, ku ktorej sa účtovný doklad vzťahuje.
 • V prípade, že sa rozhodnete využiť elektronické doručenie účtovného dokladu, neposielajte ho už inou formou.

Ďakujeme, že využívate elektronickú podateľňu účtovných dokladov BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.

Fakturačné údaje:  

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
Twin City A
Karadžičova 2
811 09  Bratislava  

IČO: 47258713
DIČ: 4120048713
IČ DPH: SK4120048713

Operating conditions for the electronic submission of accounting documents BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky through the electronic mail room.

E-mail address to send documents to the electronic accounting department is faktury@cetelem.sk.

 • E-mails will be only accepted with attachments in non-editable formats. Pdf, .jpg, .tif.
 • Other formats will not be accepted • E-mail cannot be digitally signed or encrypted
 • From the subject of the e-mail, the system will only use a maximum of 150 symbols.
 • From the content of the e-mail, the system will only use a maximum of 1000 symbols.
 • Into the subject of an e-mail place either your order or contract number, to which the accounting document relates.
 • If you decide to use the electronic transfer of accounting document, please do not also send it in any other way.

Thank you for using the electronic submission of accounting documents BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna