Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Zavoláme Vám

Prosíme Vás o dôkladné vyplnenie nižšie uvedeného kontaktného formulára, na základe ktorého Vás budeme telefonicky kontaktovať.

Zavoláme Vám
/
+421
Súhlasy do registrov

Súhlasy do registrov

Slovak Banking Credit Bureau - prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií

V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok uvedených v § 92a Zákona o bankách:

  • prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „SRBI“),
  • subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI
  • bankám a pobočkám zahraničných bánk
  • prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.
Overenie príjmu u zamestnávateľa

Súhlasím, aby si Banka na účely posúdenia schopnosti splácať úver overila pravdivosť mnou poskytnutých údajov u môjho zamestnávateľa (napríklad výšku príjmu). Banka za týmto účelom oznámi zamestnávateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na moju identifikáciu. Uvedený súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.


Ostatné súhlasy

Ostatné súhlasy

Súhlas s informovaním o produktoch a službách

Súhlasím, aby Banka spracúvala moje osobné údaje v rozsahu kontaktných a identifikačných údajov, údajov získaných v súvislosti s mojím využívaním produktov a služieb Banky, a iných údajov získaných pri uzatváraní a plnení zmluvy. Banka je oprávnená spracúvať tieto údaje za účelom ponuky vhodných produktov a služieb Banky a jej partnerských spoločností, prostredníctvom mnou poskytnutých alebo zverejnených komunikačných adries.
Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a 5 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Banke a môžem ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.

Nie som politicky exponovanou osobou

Súhlasím s vyhlasením, že nie som politicky exponovanou osobou na účely zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čo je to Politicky exponovaná osoba? Viac informácií

Nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke

Súhlasím s vyhlasením, že nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle § 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov a potvrdzujem, že som si vedomý povinnosti poskytnúť Banke potrebné informácie na preverenie tejto skutočnosti

Odoslaním žiadosti potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými informáciami o spracovaní mojich osobných údajov prostredníctvom dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov a o ochrane bankového tajomstva.
Polia zvýraznené tučným písmom sú povinné!

Informácie o úveroch

Klientsky servis

Tel.: 0850 111 212 (v rámci SR)
Tel.: +421 2 5934 27 73 (zo zahraničia)

V pracovných dňoch, v čase 8:00 - 16:30