Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Oslavujte s nami a odmeňte sa

V novom roku sme sa pre veľký záujem klientov rozhodli predĺžiť narodeninovú akciu pri ktorej vás odmeníme. Za každých 2000 € na novej alebo prenesenej pôžičke pošleme späť ako odmenu 20 €. Získať môžete až 500 €.

Podmienky akcie

a)     uzatvoríte s Bankou zmluvu o spotrebiteľskom úvere, t.j. požiadáte o úver v čase od 1.1.2021 do 31.1.2021 a Banka úver poskytne,

b)     budete pravidelne uhrádzať mesačné splátky do 15. dňa v mesiaci,

c)     nepožiadáte o odklad splátok na úvere poskytnutom podľa písm. a),

d)     zároveň sa prihlásite, resp. registrujete do klientskej zóny Banky,

e)     úver poskytnutý podľa písm. a) predčasne nesplatíte do 12 mesiacov od jeho poskytnutia

Klienti, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v písm. a) - e) tohto Verejného prísľubu získajú za každých 2000,00 € poskytnutého úveru späť 20,00 € (ďalej len „Benefit“). Do celkovej výšky poskytnutého úveru na účely výpočtu celkového Benefitu sa nepočíta suma slúžiaca na interný odkúp existujúceho úveru v Banke.
Benefit bude jednotlivým Klientom vyplatený po dvoch riadne uhradených mesačných splátkach úveru, najskôr v Apríli 2021 vo forme vyplatenia Benefitu na účet Klienta (príklad: pri úvere 15 000 € klientovi vrátime na účet 140 €).
V prípade, ak Klient odo dňa vyplatenia Benefitu až do dňa úplného splatenia úveru poskytnutého v zmysle písm. a) poruší akúkoľvek z podmienok uvedených v písm. b) až e) vyššie, právo na vrátenie Benefitu zaniká od počiatku a v takomto prípade je Banka oprávnená požadovať vrátenie vyplatenej sumy.

Stiahnúť verejný prísľub