Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Vyhraj 3x iPad

Pravidlá súťaže „Vyhraj 3x iPad“:  Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Vyhraj 3x iPad“ (ďalej len „súťaž“). Pravidlá stanovené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých súťažiacich.  

Organizátor súťaže: Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, sídlo: 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902,  konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, sídlo: Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č. 2990/B (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „BNPP PF“) vyhlasuje súťaž pod názvom    

„Vyhraj 3x iPad“

Súťažné podmienky

1. Doba trvania súťaže:   Súťaž prebieha v období od 1. augusta 2016 do 30. septembra 2016 (vrátane). Účasť v súťaži môže účastníkovi vzniknúť kedykoľvek počas trvania súťaže.

2. Účasť v súťaži a súťažiaci:   Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, v čase zapojenia do súťaže dovŕšila 18. (slovom: osemnásty) rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Do súťaže bude zaradený každý klient BNPP PF, ktorý počas doby trvania súťaže požiada BNPP PF o poskytnutie kreditnej karty prostredníctvom online formuláru na www.cetelem.sk – produktu s názvom „Online kreditná karta Cetelem“, následne BNPP PF prijme jeho návrh na uzavretie zmluvy o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a poskytne mu revolvingový spotrebiteľský úver „Online kreditná karta Cetelem“. Zároveň bude do súťaže zaradený každý klient BNPP PF, ktorý počas doby trvania súťaže dostane špeciálne označenú ponuku „Nový tablet do školy“ a na konci augusta bude suma jeho mesačných transakcií v min. hodnote 100€. V prípade, ak súťažiaci v priebehu súťaže prestane spĺňať vyššie uvedené podmienky, jeho účasť v súťaži zaniká. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci BNPP PF a osoby pracujúce pre BNPP PF na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a rodinní príslušníci zamestnancov BNPP PF (t.j. manžel, deti, rodičia a súrodenci). Predchádzajúca veta platí obdobne pre zamestnancov akejkoľvek spoločnosti skupiny BNP PARIBAS. V prípade, ak fyzická osoba/klient nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok účasti v súťaži v momente žrebovania výhercu, nebude zaradená do okruhu súťažiacich. Účasť súťažiaceho, ktorá je v rozpore s týmito vyhlásenými podmienkami, je neplatná. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.  

3. Princíp a priebeh súťaže:   Súťažiaci je povinný v priebehu súťaže rešpektovať tieto podmienky súťaže stanovené vyhlasovateľom. Súťažiaci môže kedykoľvek počas trvania súťaže svoju účasť v súťaži ukončiť písomným oznámením doručeným vyhlasovateľovi, napriek tomu, že spĺňa všetky podmienky účasti v súťaži. Jeho účasť v súťaži zaniká doručením tohto oznámenia BNPP PF.  V prípade zistenia neoprávnenosti účasti súťažiaceho v súťaži alebo v prípade zistenia iného porušenia podmienok súťaže má vyhlasovateľ právo okamžite vyradiť súťažiaceho zo súťaže. Odo dňa, kedy vyhlasovateľ súťaže získa informáciu o neoprávnenosti účasti súťažiaceho  v súťaži alebo o porušení podmienok súťaže zo strany súťažiaceho, stráca súťažiaci nárok zúčastniť sa žrebovania o výhru v tejto súťaži.

4. Vedenie súťaže:   Priebeh súťaže riadi riaditeľ súťaže vymenovaný vyhlasovateľom. Riaditeľ súťaže vyhodnocuje splnenie podmienok pre účasť v súťaži a rozhoduje o vyhovení vyhláseným podmienkam súťaže, prípadne o dôvodoch vyradenia zo súťaže. Riaditeľ súťaže po vyhodnotení súťaže v protokole uvedie či súťažiacemu vznikol nárok na výhru alebo nie. Riaditeľ súťaže zodpovedá za odovzdanie výhry.

5. Žrebovanie:   Vyhlasovateľ dňa 4. októbra 2016 vykoná žrebovanie o výhru v tejto súťaži. Pokiaľ vyžrebovaný súťažiaci nesplnil čo i len jednu podmienku účasti v súťaži, nárok na výhru mu nevznikne.

6. Zverejnenie výsledkov súťaže a výhra:   BNPP PF poskytne výhru trom (3) súťažiacim, ktorí budú vyžrebovaní BNPP PF spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže podľa bodu 2 týchto podmienok. Okamihom splnenia všetkých podmienok súťaže súťažiacim a po jeho vyžrebovaní sa stáva súťažiaci výhercom. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovateľ uskutoční prostredníctvom svojej internetovej stránky www.cetelem.sk. Na internetovej stránke www.cetelem.sk vyhlasovateľ zverejní meno, počiatočné písmeno priezviska a mesto trvalého pobytu výhercu. Výhra v súťaži bude výhercovi oznámená telefonicky a poštovou zásielkou.   Výhrou v súťaži je Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Silver v hodnote 419€ s DPH. Výhru nie je možné poskytnúť výhercovi v hotovosti, ani akýmkoľvek iným spôsobom, okrem zaslania výhry na adresu zaslanú výhercom do BNPP PF.   Odovzdanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30 kalendárnych dní po žrebovaní.  Výhra bude súťažiacemu zaslaná na jeho adresu.  

7. Daňová povinnosť:   Peňažné vyjadrenie výhry zodpovedá výhre po zdanení. Zdanenie výhry sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Za odvedenie dane zodpovedá výherca.  

8. Zmena podmienok súťaže a odvolanie súťaže:   Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť dobu trvania tejto súťaže, meniť podmienky tejto súťaže alebo tiež túto súťaž odvolať. Toto právo môže BNPP PF uplatniť kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu podmienok súťaže sa BNPP PF zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k zverejneniu súťaže. Zmeny podmienok súťaže alebo odvolanie súťaže sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia. Ak BNPP PF uplatní právo na odvolanie súťaže podľa tohto bodu, žiadnemu zo súťažiacich nevznikne nárok voči BNPP PF na náhradu škody ani žiadny iný nárok akejkoľvek povahy. Súťažiaci si je vedomý, že mu v súvislosti s účasťou v súťaži nevznikli žiadne náklady, ktorých vynaloženie by inak mohlo zakladať nárok na náhradu škody.    

9. Ochrana osobných údajov:   BNPP PF spracúva osobné údaje súťažiacich v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“). Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje BNPP PF súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa na účely tejto súťaže, a to na dobu jedného roku od ukončenia súťaže a vysporiadania nárokov zo súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho kedykoľvek písomne na adrese BNPP PF odvolať. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10. Súdne vymáhanie výhry:   Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení riaditeľ súťaže.  

11. Záverečné ustanovenie:   Tieto súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.cetelem.sk, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhlásenia a ich originál je uložený v sídle spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Karadžičova 2, 821 08 Bratislava.    

V Bratislave dňa 29.7.2016                                       

Ing. Andrea Trebuľová, PhD.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky                                       
Riaditeľ súťaže