Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Formulár žiadosti o MALL kartu

Vyplňte prosím dôkladne nižšie uvedený kontaktný formulár na základe ktorého Vás budeme kontaktovať telefonicky v pracovných dňoch v čase od 08:00 – 17:00.

Zavoláme Vám
/
+421
Adresa

Trvalé bydlisko

Súhlasy do registrov

Súhlasy do registrov

Slovak Banking Credit Bureau - prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií

V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok uvedených v § 92a Zákona o bankách:

  • prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „SRBI“),
  • subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI
  • bankám a pobočkám zahraničných bánk
  • prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.
Overenie príjmu u zamestnávateľa

Súhlasím, aby si Banka na účely posúdenia schopnosti splácať úver overila pravdivosť mnou poskytnutých údajov u môjho zamestnávateľa (napríklad výšku príjmu). Banka za týmto účelom oznámi zamestnávateľovi osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na moju identifikáciu. Uvedený súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.


Ostatné súhlasy

Ostatné súhlasy

Súhlas s informovaním o produktoch a službách

Súhlasím, aby Banka spracúvala moje osobné údaje v rozsahu kontaktných a identifikačných údajov, údajov získaných v súvislosti s mojím využívaním produktov a služieb Banky, a iných údajov získaných pri uzatváraní a plnení zmluvy. Banka je oprávnená spracúvať tieto údaje za účelom ponuky vhodných produktov a služieb Banky a jej partnerských spoločností, prostredníctvom mnou poskytnutých alebo zverejnených komunikačných adries.
Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a 5 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Banke a môžem ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomnej, telefonickej alebo mailovej žiadosti adresovanej Banke.

Nie som politicky exponovanou osobou

Vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou na účely zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čo je to Politicky exponovaná osoba? Viac informácií

Nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke

Vyhlasujem, že nie som osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle § 35 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov a potvrdzujem, že som si vedomý povinnosti poskytnúť Banke potrebné informácie na preverenie tejto skutočnosti

Nie som daňový rezident Spojených štátov Amerických

V prípade, že som občanom alebo daňovým rezidentom Spojených štátov Amerických (ďalej len "USA") alebo banka zistí, že som občanom alebo daňovým rezidentom USA, týmto súhlasím s poskytnutím svojich bankových informácií a dokladov v zmysle Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov, ako aj vyššie uvedených osobných údajov daňovému orgánu a správcovi dane v USA, a to za účelom plnenia povinností banky v súvislosti s dodržiavaním medzinárodných daňových zákonov a na zabezpečenie výmeny daňových informácií o občanoch a daňových rezidentoch USA v súvislosti so zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie si týchto povinností. Zároveň beriem na vedomie, že pôjde o poskytnutie informácií do krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Viac informácií o FATCA nájdete v sekcii Časté otázky.

Som daňovým rezidentom členskej krajiny Európskej únie

V prípade, že som daňovým rezidentom členskej krajiny Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo inej krajiny, s ktorou má Slovenská republika (ďalej len „SR“) uzatvorenú medzinárodnú zmluvu dotýkajúcu sa výmeny informácií pre účely správy daní (ďalej pre všetky tieto krajiny len „dotknuté krajiny“) alebo v prípade, že banka zistí, že som takýmto občanom alebo daňovým rezidentom, týmto súhlasím s poskytnutím bankových informácií a dokladov v zmysle Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách ako aj vyššie uvedených osobných údajov daňovému orgánu a správcovi dane v dotknutej krajine. Tento súhlas udeľujem za účelom plnenia povinností banky v súvislosti s dodržiavaním medzinárodných daňových zákonov, zmlúv uzatvorených medzi SR a dotknutými krajinami, všeobecne záväzných právnych predpisov, záväzných usmernení, opatrení alebo rozhodnutí Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo iného oprávneného orgánu a na zabezpečenie výmeny daňových informácií o občanoch a daňových rezidentoch dotknutých krajín v rozsahu nevyhnutnom na plnenie si týchto povinností. Zároveň beriem na vedomie, že môže ísť aj o poskytnutie dotknutých informácií do krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kto je rezidentom EÚ? Viac informácií

Odoslaním žiadosti potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými informáciami o spracovaní mojich osobných údajov prostredníctvom dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov a o ochrane bankového tajomstva.

Ďalej beriem na vedomie Informáciu o RPMN a priemernej hodnote RPMN.

Polia zvýraznené tučným písmom sú povinné!

Informácie o úveroch

Klientsky servis

Tel.: 0850 11 12 12 (v rámci SR)
Tel.: +421 2 5934 27 73 (zo zahraničia)

e-mail: klientskyservis@cetelem.sk
Pondelok - Piatok: 8:00 - 18:00